Skatt på överskott i enskild firma

Skatt på överskott i enskild firma

Skatt på överskott i enskild firma påverkas av en rad olika faktorer. Den mest primära är storleken på överskottet, men även andra tjänsteinkomster och sociala avgifter har betydelse. Med en tjänsteinkomst menar vi en inkomst du fått som anställd i ett företag. Orsaken är att din sammanlagda fastställda inkomst blir högre, vilket också påverkar skatten på överskottet. Mer om detta längre ner.

Aktiv eller passiv näringsverksamhet

En enskild firma kan vara aktiv eller passiv. Bedömningen utgår normalt ifrån tre punkter och handlar om hur du förvärvar inkomsterna. Är du konsult så är den normalt aktiv eftersom du förvärvar inkomsterna från egen arbetskraft. Har du däremot enbart arrendeintäkter från mark så kan det vara en passiv näringsverksamhet. I det sistnämna fallet lägger ägaren ner begränsat med tid, men får ändå passiva inkomster från en tillgång. Det handlar i grunden om förädlingsvärdet mellan arbete och kapital.

I korthet får indelningen i aktiv och passiv betydelse för dom sociala avgifterna. Även kallad egenavgifter och särskild löneskatt. En aktiv enskild firma betalar egenavgifter, medan en passiv betalar särskild löneskatt. Vilket i sin tur påverkar beskattningen i den enskilda firman.

Fördel med aktiv näringsverksamhet

Generellt är det mer fördelaktigt att vara en aktiv näringsverksamhet och betala egenavgifter. Som aktiv näringsidkare har du till exempel rätt att göra både pensionssparavdrag och kvitta underskott i nystartad verksamhet. Dessutom är överskottet i aktiv näringsverksamhet normalt pensionsgrundande. Ytterligare en aspekt är att du även har rätt till jobbskatteavdrag i en aktiv näringsverksamhet.

Schablonavdrag

För att räkna fram överskottet gör man ett schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt. Schablonavdraget för den särskilda löneskatten är alltid 20 procent. Däremot kan schablonavdraget för egenavgifter variera beroende på näringsidkarens ålder. Normalt är det dock 25 procent.

Exempel på ett överskott

Lite förenklat är det vinsten (intäkter – kostnader) i din verksamhet minus ett schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt. I syfte att förenkla har vi bortsett från skattemässiga justeringar. Vi tar ett exempel på en aktiv näringsverksamhet med ett schablonavdrag på 25 procent.

Intäkter 100 000 kronor
Kostnader 60 000 kronor
Vinst 40 000 kronor
Schablonavdrag 25% av vinsten = 10 000 kronor (40 000 x 0,25)
Överskott = 30 000 kronor.

Observera att alla belopp är exklusive moms.

Hur mycket skatt är det på överskott i en enskild firma?

Som vi nämnt tidigare finns det en rad saker som har betydelse för skatten. Det kan vara storleken på överskottet, andra tjänsteinkomster, sociala avgifter, med mera. Av den anledningen är det svårt att fastställa en viss procentsats. En tumregel kan vara att 50 procent går i skatt och 50 procent får du behålla själv. Den fungerar dock bara så länge den sammanlagda förvärvsinkomsten ligger under brytpunkten.

I skatten på överskottet finns exempelvis både inkomstskatt och sociala avgifter. Däremot ingår inte momsen.

Brytpunkten

Brytpunkten är ett namn för gränsen till statlig inkomstskatt. För belopp över denna gräns tillkommer ytterligare 20 procent extra skatt. År 2023 är brytpunkten 613 900 kronor för personer som inte fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång. Har man dock fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång är beloppet istället 683 200 kronor.

Andra inkomster påverkar skatten

Skatt på överskott i enskild firma påverkas också av andra tjänsteinkomster, exempelvis lön från anställning. Anledningen är att den sammanlagda fastställda förvärvsinkomsten blir högre. Den kanske största inverkan är om man går över brytpunkten för statlig skatt.

Nedan följer några exempel på olika scenarier. Har i samtliga fall utgått från en aktiv näringsverksamhet med ett schablonavdrag på 25 procent.

Exempel 1 – Enbart näringsverksamhet – Under brytpunkten

Anders har startat upp en enskild firma och första året blir överskottet 400 000 kronor. Eftersom Anders enbart har inkomster från sin näringsverksamhet så blir överskottet också den fastställda förvärvsinkomsten. Beloppet är under brytpunkten och Anders kommer därför inte erhålla någon statlig skatt. Uppskattningsvis kommer skatten på överskottet bli cirka 40-50 procent.

Exempel 2 – Enbart näringsverksamhet – Över brytpunkten

Henrik har sedan flera år en framgångsrik näringsverksamhet. För det gångna året har överskottet blivit 800 000 kronor. Precis som Anders får Henrik också all inkomst från den enskilda firman. Skillnaden är att Henrik får betala statlig skatt på den del som övergår brytpunkten. Beskattningen på överskottet upp till brytpunkten blir cirka 40-50 procent och på den överskjutande delen 60-70 procent.

Exempel 3 – Anställning och näringsverksamhet – Under brytpunkten

Sara arbetar halvtid som anställd och driver en enskild firma resterande tiden. Inkomsten från arbetet är 200 000 kronor och den enskilda firman genererar ett överskott på 100 000 kronor per år. Det innebär att den sammanlagda inkomsten är 300 000 kronor per år. Skatten på överskottet blir cirka 40-50 procent.

Exempel 4 – Anställning och näringsverksamhet – Över brytpunkten

Maria har en anställning och tjänar 700 000 kronor per år. Förutom anställningen driver Maria även en enskild firma med framgång och har ett överskott på 300 000 kronor per år. Lite förenklat blir den sammanlagda inkomsten 1 000 000 kronor per år. På den del som överstiger brytpunkten kommer Maria att få statlig skatt.

För Maria är det vanliga jobbet det primära och den enskilda firman en bisyssla. Från det vanliga jobbet har Maria redan kommit över brytpunkten. Det innebär att alla extra pengarna från den enskilda firman kommer att bli beskattade med cirka 60-70 procent.

Observera att brytpunkten inte tar hänsyn till specifikt näringsinkomster eller tjänsteinkomster, utan avser en sammanräkning. Sistnämnda är bara ett hypotetiskt exempel på effekten av extrajobb i en enskild firma där brytpunkten redan är uppnådd.

Finns det hjälp att räkna ut skatten?

Det finns hjälp att tillgå för att räkna fram skatt på överskott i enskild firma. Enklast är att använda e-tjänsten preliminär inkomstdeklaration. I sista steget finns en beräkning utifrån de uppgifter du fyllt i. En annan bra e-tjänst är räkna ut din skatt. Även denna hittar du på Skatteverkets hemsida. Fördelen med den sistnämnda är att den inte kräver någon e-legitimation.

Hur skattar man på överskottet?

Redan vid registreringen av en enskild firma får man ange ett överskott. Utifrån det överskottet räknar Skatteverket fram en skatt som kallas debiterad preliminärskatt. I debiteringen ingår skatter som ska betalas på överskottet, exempelvis inkomstskatt och sociala avgifter.

Efter att året är slut kommer firman deklarera resultatet i en NE-bilaga. Om det blir ett överskott så kommer skatten jämföras med det som betalats in via debiteringen. Skillnaden kommer du få betala eller få tillbaka.

En sak som inte ingår i debiteringen är moms. Den ska redovisas separat i en momsdeklaration.

Hur ändrar man debiteringen?

Som namnet indikerar är det en preliminär inkomstdeklaration. Vilket gör det möjligt att ändra debiteringen. Du kan ändra skatten genom att använda Skatteverkets e-tjänst preliminär inkomstdeklaration. Alternativt blankett 4314. Det finns inga begräsningar på antalet preliminära inkomstdeklarationer. Med andra ord kan du skicka in flera under ett och samma år.

Var betalar man skatten?

Betalningen gör man till sitt skattekonto. För en enskild firma är skattekontot samma som för dig som privatperson. Inbetalningsuppgifter hittar du genom att logga in e-tjänsten skattekonto och i menyn välja inbetalning. En annan variant är att logga in på mina sidor. Där går det också att få informationen. 

Hur deklarerar man överskottet?

När räkenskapsåret är över gör man ett årsbokslut. Det ligger sen till grund för den NE-bilaga som ska lämnas in tillsammans med din privata deklaration. Efter att deklarationen är fastställd kommer ett slutskattebesked. Där går det att utläsa både överskott för enskild firma och sammanlagd skatt. Förutom inkomst av näringsverksamhet finns även andra inkomster för dig som privatperson, exempelvis tjänst och kapital. Den sammanlagda skatten jämförs med den inbetalda. Har du betalat för mycket får du tillbaka pengar, annars blir det restskatt.