Avdrag enskild firma

Avdrag enskild firma

I en enskild firma får du göra avdrag för alla kostnader som är nödvändiga för att tjäna pengar i din verksamhet. Vad som är avdragsgillt beror dock på vad för typ av verksamhet du bedriver. Har du byggfirma så kan du exempelvis dra av för en hammare, däremot kan det vara svårare att motivera varför du ska köpa en gitarr till din byggverksamhet. Du får aldrig dra av för privata levnadskostnader.

Direktavdrag

De flesta mindre kostnader går det att göra ett direktavdrag på. Det kan till exempel avse ett inköp av några pärmar till kontoret. Ett direktavdrag betyder att du bokför hela kostnaden direkt.

Avskrivningar (Värdeminskningsavdrag)

Har du däremot köpt inventarier för mer en ett halvt prisbasbelopp (26 250 kronor 2023) måste du skriva av kostnaden. Det innebär att kostnaden ska fördelas över flera år. Det finns dock undantag om du bedömer att livslängden är kortare en tre år.

Avdrag

Nedan hittar du några exempel på avdrag för enskild firma. Vill du läsa mer så finns ett avdragslexikon på Skatteverkets hemsida.

Arbetskläder

Kläder som har privata inslag går inte att dra av. Däremot finns det undantag för vissa arbetskläder som har en stark koppling till din verksamhet. Det kan till exempel vara specifika arbetsbyxor som använts av en hantverkare. En annan variant är skyddskläder av olika slag, exempelvis mot frätande ämnen.

Bil

Om du gör tjänsteresor i näringsverksamheten får du avdrag för dessa. Använder du din privata bil så är avdraget 25 kronor per mil. Du får även lägga till utgifter för trängselskatt, väg-, bro och färjeavgifter när du räknar avdrag för resor i näringsverksamheten.

Det är dock viktigt att skilja på resor i näringsverksamheten och resor mellan bostaden och verksamhetslokalen. Kan läsa mer i Skatteverkets avsnitt om resor och bilkostnader. Där står även vad som gäller om du äger bilen i den enskilda firman.

Dator och mobiltelefon

Skatteverket har i ett ställningstagande angivit hur man ska hantera avdrag för dator och telefon i enskild firma.

Det finns två alternativ om du köpt en dator eller mobiltelefon till din verksamhet. Första varianten är att bokföra hela kostnaden direkt eller via värdeminskningsavdrag. För att kunna använda ett direktavdrag måste inköpspriset vara under ett halvt prisbasbelopp (28 650 kronor 2024). Om du sedan använder datorn eller mobiltelefonen privat så ska du uttagsbeskattas för den delen.

Den andra varianten är att du köper datorn och mobiltelefon privat och sedan använder den i firman. Du har då rätt att göra ett avdrag för en skälig del av utgiften i näringsverksamheten, fördelat på nyttjandeperioden.

Datorprogram

Om du köper ett standardiserat datorprogram till verksamheten får du avdrag för detta. Det kan till exempel vara ett bokföringsprogram eller annat program som du behöver för din affärsrörelse.

Facklitteratur

För att avdrag ska medges för litteratur och tidskrifter krävs att det inte är av allmänt intresse. Det kan exempelvis vara en bok om redovisning eller en nischad tidskrift inom ditt verksamhetsområde.

Hemsida

Behöver företaget en hemsida så är kostnaden för domännamn och webbhotell en avdragsgill kostnad i verksamheten.

Kontor hemma

Många enskilda firmor har sitt kontor hemma i den egna bostaden. Om du jobbar hemifrån finns det under vissa premisser en möjlighet att göra ett avdrag i din enskild firma. Det finns två metoder för att räkna fram avdraget.

Den första är schablonmetoden. Kravet för att kunna använda schablonmetoden är att du jobbat minst 800/timmar per år i den egna bostaden. Det spelar dock ingen roll var i bostaden du arbetar. Uppnår du kriteriet finns det två schabloner.

2000 kronor per år om du jobbar i din eller makens egna fastighet, exempelvis ett hus.
4000 kronor per om arbetar i en bostad- eller hyresrätt.

Den andra metoden är avdrag för en särskild inrättad del. För att få avdrag för en särskild inrättad del så måste vissa kriterier vara uppfyllda. Det innebär att du ska vara i behov av arbetsrummet samt att rummet med hänsyn till läge, inredning eller användning, inte kan användas som bostad. Skatteverket har en restriktiv hållning till vad som anses som en särskild inrättad del.

Avdragets storlek beror på hur stor andel av de totala utgifterna som hör till den särskild inrättade delen. Normalt proportioneras detta utifrån storleken på bostaden. Om din bostad är 100 kvadratmeter och du använder 10 kvadratmeter så blir ditt skäliga avdrag 10 procent av kostnaderna.

Kostnader som du exempelvis kan göra avdrag för:

  • El
  • Hyra
  • Vatten
  • Värme

Hyran gäller bostadsrätter och hyresrätter. Du får avdrag för den del av hyran/avgiften som avser den särskilt inrättade delen. En villaägare kan inte ta ut någon hyra av sig själv.

Pensionssparande

Om du bedriver en aktiv enskild firma finns det i vissa fall möjlighet att få avdrag för
pensionskostnader. Det finns dock begräsningar både till form, beloppets storlek och när det ska vara inbetalt. Mer information om pensionskostnader finns på Skatteverkets hemsida.

Utbildning

När det kommer till utbildning kan du under vissa förutsättningar få avdrag i din näringsverksamhet.

Förutsättningar för att du ska få avdrag är att det finns ett samband med den verksamhet du redan bedriver och att den medför kunskaper som du har nytta av i verksamheten.

Observera att du inte får avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Exempelvis är inte grundutbildningar som krävs för att starta en verksamhet avdragsgilla. På Skatteverkets hemsida tar man till exempel upp utbildningen för en tandläkare. Den kostnaden anses inte avdragsgill eftersom utbildningen är grunden för att kunna arbeta som tandläkare.

Ett exempel på utökad verksamhet är en frisörsalong där ägaren går en utbildning för att bli nagelskulptör. Detta är en utökning av redan befintlig verksamhet och är därför inte avdragsgill.

Området är svårbedömt och det kan därför vara bra att ta del av Skatteverkets information om utbildning.

Kostnader som inte är avdragsgilla

En del kostnader är inte är avdragsgilla. Det kan exempelvis vara:

Arbetslöshetskassa
Det finns ingen möjlighet att dra av kostnader för arbetslöshetskassan i din enskilda firma.

Böter
Du får inte dra av böter i din enskilda firma. Det kan till exempel avse förseningsavgifter för att du lämnat in skattedeklaration sent, eller parkeringsböter vid olovlig parkering.

Friskvård
Som innehavare av en enskild firma får du inte göra avdrag för friskvård och motion. Det innebär att du inte kan dra av för exempelvis ett gymkort.

Kaffe och Te
En enskild näringsidkare kan inte dra av kostnaden för kaffe och te för egen del. Till skillnad från anställda så kan inte den enskilda näringsidkaren ha förmåner.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter till föreningar är inte avdragilla, däremot kan avgiften till föreningens servicebolag i vissa fall vara avdragsgill. Vad som är medlemsavgift respektive serviceavgift brukar framgå av fakturan.

Personliga levnadskostnader
Du får aldrig göra avdrag för privata levnadskostnader i din enskilda firma. Ett sådan exempel kan vara privata kläder. Även fast du använder kläderna i din verksamhet så är dom inte avdragsgilla. Det finns dock undantag för vissa typ av arbetskläder, som beskrivs ovan.

Osäker – Öppet yrkande

I vissa fall uppstår svårbedömda situationer. Om du är osäker på om en kostnad är avdragsgill så kan du alltid göra ett öppet yrkande i deklarationen. Det innebär att du lämnar en förklaring till avdraget under övriga upplysningar i din deklaration. Finns även möjlighet att lämna en särskild bilaga. Genom att göra detta slipper du ett eventuellt skattetillägg på den skatt du undanhållit på grund av ett felaktigt avdrag.